Om vi inte är överens

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva ärendet. Kontakta oss och framför dina synpunkter så försöker vi reda ut eventuella missförstånd. Du kan även kontakta vår klagomålsansvarig med dina synpunkter.

Klagomålansvarig: Per-Inge Löfving
Tel. 070-680 56 98
E-post: peringe.lofving@gmail.com

Lyckas vi inte göra dig nöjd kan du begära prövning hos Allmänna Reklamationsnämnden. Prövningen i Allmänna reklamationsnämnden är kostnadsfri för dig som konsument. Du kan också vända dig till allmän domstol för att få tvisten prövad. Dina rättskyddsförsäkringar hos Nordmarks Härads Försäkringsbolag kan ge dig rätt till ersättning för dina ombudskostnader i samband med tvisten, även om Nordmarks Härads Försäkringsbolag är motpart.

Allmänna reklamationsnämnden

Box 174
101 23 Stockholm
Telefon 08-508 00
www.arn.se

Vill du ha råd i försäkringsfrågor kan du kontakta Konsumenterna Försäkringsbyrå
Telefon 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se