Ångerrätt

När du tecknar försäkring genom ett distansavtal har du rätt att ångra köpet inom fjorton (14) dagar från det att avtalet ingås.

Om du vill utöva din ångerrätt måste du meddela detta till Nordmarks Härads försäkringsbolag. Du kan ångra dig muntligen eller skriftligen. Om du väljer att utöva din ångerrätt har bolaget rätt att kräva premie motsvarande för den tid som försäkringen varit gällande.

Du saknar ångerrätt om distansavtalet avser en försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre. Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parter på din begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt distansavtalet. I 3 kap. distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) finns ytterligare bestämmelser om ångerrätten.