Så här behandlar vi dina personuppgifter.

De personuppgifter som lämnas till något bolag inom Nordmarks Härads Försäkringsbolag/Länsförsäkringar Värmland behandlas i enlighet med personuppgiftlagens bestämmelser.

Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som är kund, men kan även hämtas från annat bolag inom Nordmarks Härads Försäkringsbolag/Länsförsäkringar Värmland eller till exempel från din arbetsgivare. Vi tar in uppgifter om dig som kund, men även om försäkrad, medförsäkrad, inbetalare, förmånstagare och panthavare. Det är uppgifter som namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke och medborgarskap, ekonomiska förhållanden och hälsotillstånd. För att hålla våra register aktuella, kompletterar vi personuppgifterna löpande från privata och offentliga register, till exempel SPAR. Vi kan även spela in eller på annat sätt dokumentera din dokumentation med oss.

Vi använder personuppgifterna för att:

  • Ge en helhetsbild av ditt engagemang
  • Teckna och fullgöra avtal och rättsliga skyldigheter
  • Fullgöra åtgärder som begärts innan ett avtal tecknats
  • Framställa rättsliga anspråk
  • Ge en god service

Personuppgifterna används också för att vi ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats. Personuppgifterna används för att vi ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

Personuppgifterna används i första hand inom Nordmarks Härads Försäkringsbolag/Länsförsäkringar Värmland men kan lämnas ut till andra företag, föreningar, organisationer som Nordmarks Härads Försäkringsbolag/Länsförsäkringar Värmland samarbetar med, inom och utom EU- och EES-området, och till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Uppgifter om ditt sakförsäkringsinnehav kan även lämnas ut till personer som du delar hushåll med. Vi kan arkivera och behandla ansökningshandlingar och övriga uppgifter oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt.

En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter en skriftlig ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade. Du kan också skriftligen begära att dina personuppgifter inte används för direkt marknadsföring. Din anmälan skickar du då till Nordmarks Härads Försäkringsbolag Sveavägen 27, 672 30 Årjäng. Personuppgiftsansvarig är Nordmarks Härads Försäkringsbolag.